Bezpečnostní pokyny, které si musí každý zákonný zástupce přečíst a dodržovat je v případě, že přihlásí své dítě do jakéhokoliv zájmového kroužku v DDM Kralovice, Kožlany: 

 

Čtěte pozorně!

1.      Na vybraný zájmový útvar/ZÚ – kroužek/, musíte mít předem vyplněnou přihlášku a v uvedeném termínu provedenou platbu. (1. pololetí – do konce října 2016, 2. pololetí do konce února 2017).

2.      V případě neuhrazení poplatku za ZÚ do uvedeného termínu, bude místo v ZÚ nabídnuto jinému zájemci a účastníci (zák. zástupci) jsou povinni doplatit všechny navštívené schůzky v poměru adekvátnímu poplatku za jedno pololetí.

3.      Přihlášku je možné vyzvednout v DDM Kralovice, Kožlany, v sekretariátu ZŠ Kralovice nebo na www.ddmkralovice.cz – přihlášky na ZÚ (nutno tisknout ve velikosti A5 – dva listy na stránku, důležitou součástí přihlášky je druhá strana s informacemi, jejichž pročtení potvrzují zákonní zástupci svým podpisem).

4.      Termíny prvních schůzek se zájemci dozví při zápisu do ZÚ nebo na www.ddmkralovice.cz.

5.      Rodiče jsou povinni nahlásit v DDM neodkladně změny v osobních datech dítěte, změny telefonního i e- mailového spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny, změny u zdr. stavu dítěte, apod.

6.      Počet členů v jednotlivých zájmových kroužků je omezen určenou kapacitou.

7.      Není-li uvedeno jinak, trvá zpravidla schůzka 60 minut (ale také 45 min, 90 min, 120 min). Na dobu kroužku se informujte při zápisu. Kroužky začínají v pondělí 3. 10. 2016 (pokud není uvedeno jinak), končí ve středu 21. 12. 2016. Po vánočních prázdninách kroužky začínají v pondělí 9. 1. 2017 a končí 2. 6. 2017 (pokud není uvedeno jinak).

V době krátkodobých prázdnin (podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny apod.), případného ředitelského volna v ZŠ Kralovice, státních svátků, se pravidelné schůzky kroužků nekonají. Pro školní děti připravujeme náhradní program.

8.      Pokud se Vaše dítě rozhodne již zaplacený ZÚ nenavštěvovat, je třeba tuto skutečnost nahlásit v DDM Kralovice, Kožlany. V případě zdravotních problémů, může být poměrná část poplatku za ZÚ vrácena pouze po předložení lékařského potvrzení.

9.      Rodiče zodpovídají za dítě při cestě na kroužek i z kroužku. Dítě se dostaví na kroužek nejdříve 10 minut před jeho zahájením. Předškolní děti musí jejich doprovod předat do rukou přímo vedoucímu ZÚ a nesmí je bez vědomí vedoucího nechat samotné v herně (nebo cvičebně, tělocvičně)! Školní děti, které dochází do DDM dříve a čekají na kroužek v herně, se musí nahlásit u dozoru v DDM.

10.   Na všechny ZÚ nosí děti přezůvky, na keramiku a jiné výtvarné kroužky ochranný oděv, na sportovní ZÚ vhodnou čistou sportovní obuv s vhodnou podrážkou a správné sportovní oblečení.

11.   Podpisem souhlasí zákonný zástupce s fotografováním dítěte /své osoby/ v rámci činnosti DDM, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti DDM Kralovice, Kožlany např. v kronikách, tisku, na internetu, na webových stránkách, na facebookových stránkách DDM Kralovice apod., případně s uvedením jména.

12.   Členové ZÚ nenosí na schůzky předměty nesouvisející s náplní kroužku (nevhodné hračky, kuličkové pistole apod.), předměty ostré a nebezpečné zdraví. Rovněž tak předměty cenné či větší obnosy peněz. Mobilní telefon musí být během schůzky vypnutý. Za případnou ztrátu mobilního telefonu DDM neručí. V nutném případě je možné uložit cennosti v kanceláři DDM (u vedoucího ZÚ) po dobu konání kroužku. V žádném případě nesmějí tyto věci zůstat v šatně.

13.   Člen kroužku DDM chrání své zdraví. Není dovoleno v prostorách DDM případně tělocvičen, v okolí budovy a při akcích pořádaných DDM kouřit, pít alkoholické nápoje a užívat jiné návykové látky.

14.   Zákonný zástupce si je vědom toho, že v případě porušení vnitřního řádu DDM bude člen ZÚ, bez nároku na náhradu, z další činnosti vyloučen.

15.  Podpisem na titulní straně přihlášky potvrzujete přečtení a respektování těchto informací.

16.   Součástí této přihlášky je ve spodní části kontakt na vedoucího zájmového kroužku, který si odtrhnete a uložíte. Zde budete omlouvat Vaše dítě v případě, že se dítě nemůže kroužku zúčastnit. (Příklad: Marie Nováková dnes nepřijde na keramiku – nemoc. Hana Nováková). Naučte se prosím tyto omluvenky posílat. V případě, že tak neučiníte, vedoucí kroužku Vás musí shánět a zjišťovat příčinu, proč dítě na kroužek nedorazilo. Tím se značně zdržuje od smysluplnější práce. Jedná se o bezpečnost Vašich dětí. Chceme tím předejít tomu, abyste si nemysleli, že je Vaše dítě v pohodě na kroužku, zatímco tomu tak není, anebo Vám dítě doma tvrdí, že na kroužek jde, zatímco bude neznámo kde. Včasná reakce může zabránit tragédii.

 

Přihlášky na zájmovou činnost

Prosím tiskněte ve velikosti A5   
tzn. 2. stránky na A4 !!!
z druhé strany natiskněte důležité informace, viz. níže.
Je to opravdu důležité!